Beste,
Zoals je verder kunt lezen is vzw welzijn een privé iniatief met de bedoeling mensen met problemen te begeleiden en daarwerkelijk te steunen. We mogen rekenen op de steun van velen. Indien jij ook zulk een privé en concreet iniatief wil steunen, kan je dit doen door éénmalig een bepaald bedrag te storten of door een maandelijkse opdracht aan je bank te geven. Ons rekeningnummer is BE48 9790 0371 7327 van vzw welzijn. Lees even verder over onze werking en weet dat je bijdrage, hoe klein ook, belangrijk is om onze doelstelling te bereiken. Van harte dank.

Wie zijn wij


VZW WELZIJN is een vrijwilligersinitiatief, met de bedoeling begeleiding en daadwerkelijke steun te bieden aan meervoudig achtergestelde mensen die om een of andere reden in een noodsituatie terecht zijn gekomen, en die niet -of moeilijk- terecht kunnen bij een officiële instantie.


Hoe het begon


We zijn er aan begonnen, eigenlijk zonder het te weten. Het was in de maand juni 1981 dat we aangesproken werden door enkele mensen met problemen: iemand die zijn huur niet kon betalen en iemand die vastgehouden werd op de rijkswacht omdat hij nog 'n penale boete te betalen had. Dan hebben we met enkele mensen gezegd : we kunnen wel eens helpen, maar financieel kan je dat eenmalig en dan kan het gewoon niet meer. Dan hebben we voor het eerst een bio-markt ingericht. Toen er 's avonds wat winst bleek te zijn, wilden we deze op de bank zetten, maar om dit te doen moesten we een naam hebben. De verantwoordelijke heeft op dat moment de naam 'welzijn-Kermt' opgegeven. En zo zijn we in 1981 ontstaan vanuit enkele zeer concrete noodsituaties van medemensen.


Wat doen we


VZW WELZIJN wil ‘dromen waar maken, door iets te doen, door het samen te doen, hand in hand, en vooral ook door er een hart in te leggen’. Wij leggen dan ook de nadruk op solidariteit met elkaar. En dit betekent concreet, en dit principe is heilig, dat we in geen geval een afhankelijkheidspositie willen creëren. Integendeel, telkens opnieuw streven we naar de eigen inzet, de inbreng, en de verantwoordelijkheid van degene die op ons beroep doet. Daarbij komt dat wij dag en nacht ter beschikking staan voor mensen. We kennen dus geen kantooruren.

VZW Welzijn gelooft enerzijds in het kleine als onmiddellijke hulp en oplossing van de eerste, dringende nood, maar anderzijds wil vzw welzijn ook met deze achtergestelde de lange weg gaan naar inzicht in de situatie en naar de uiteindelijke oplossing. We willen hen sterk maken en bemoedigen om hen zo uitzicht en een nieuwe toekomst te bieden. We doen aan aanklampende hulpverlening: we willen ‘n oplossing en laten niet los. En dit geldt ten overstaan van de cliënt, als ten overstaan van de instanties die ‘n oplossing kunnen/moeten bieden.

We zijn een erkend voedselverdeelpunt van de Stad Hasselt.

Doelgroep


VZW WELZIJN is een vrijwilligersinitiatief, met de bedoeling begeleiding en daadwerkelijke steun te bieden aan meervoudig achtergestelde mensen die om een of andere reden in een noodsituatie terecht zijn gekomen, en die niet -of moeilijk- terecht kunnen bij een officiële instantie. We beogen concreet mensen die op meerdere en velerlei wijzen achtergesteld zijn.

Werkwijze


*Oplossen van onmiddellijke nood:
Tijdens de periode dat wij met vzw welzijn in contact zijn met mensen die in de problemen gekomen zijn, stellen wij vast dat er op de onmiddellijke nood dikwijls niet wordt of niet kan ingegaan worden. Ook niet door instanties of verenigingen die hierin werkzaam zijn, zoals bijv. OCMW’s, CAW ‘s enz.. Te dikwijls dienen er eerst een heel aantal onderzoeken te gebeuren en papieren ingevuld te worden, waardoor kostbare tijd (en geld) verloren gaat. Ook kan ‘n kleine financiële tussenkomst ‘n heel ander uitzicht geven aan het probleem, maar ook aan de motivering van de persoon in kwestie: hij/zij ziet het plots weer zitten; het probleem ziet er plots heel anders uit, er is hoop en uitzicht.

*Elke oproep
We beantwoorden elke oproep, en stellen ons op velerlei wijzen ten dienste van de oproeper: o.a. door vertegenwoordigend optreden, helpen bij zoeken naar woning, verdere begeleiding om inzicht te krijgen in het diepere probleem, ook door het bedelen van voedselpakketten en meubelen enz.


*klemtonen in de methodiek:
1. Geen enkele situatie is onoplosbaar. Hoe uitzichtloos of moeilijk ook, we proberen door te gaan tot er een oplossing is waarbij de leefbaarheid van de betreffende persoon en zijn of haar omgeving wordt verhoogd. Daartoe hanteren we de methodiek van de aanklampende hulpverlening. We gaan, met andere woorden, naast de cliënt staan en dit, indien nodig, op ieder moment van de dag of week.

2. Vanuit de ervaring die we op dit vlak opgebouwd hebben worden we aangesproken door heel wat welzijnsinstanties en cliënten en krijgen we dikwijls de moeilijkste situaties doorgespeeld. In dergelijke situaties is het belangrijk om bijna onmiddellijk oplossingen aan te bieden. Meestal gaat dit over kleine deelaspecten van de situatie. Belangrijker op het vlak van de methodiek is dat we op die manier het geloof in een oplossing van de betrokken personen terug naar boven halen en bijgevolg zijn/haar bereidheid om mee te werken een positieve stimulans geven. Onze ervaring leert ons immers dat een oplossing alleen maar haalbaar is als alle betrokkenen positief meewerken en geloven in een nieuwe toekomst. We zorgen daarbij - en hebben veel aandacht- voor een vertrouwensrelatie met de betrokkenen.

3. In ieder geval willen voorkomen dat er een afhankelijkheidsrelatie tot stand komt. Een situatie oplossen betekent dat we mensen stimuleren om zelf stappen te zetten. De eerste keer gaan we mee, later moet men het alleen proberen.

4. Onze hulpverlening is verder contextueel. Dit wil zeggen: in iedere situatie houden we rekening met de omgeving en de omstandigheden. Wat zijn hier de negatieve en de positieve elementen. Welk netwerk heeft de betrokken persoon en welk netwerk kan hij/zij in de toekomst ontwikkelen.

Contact


Denise Nickmans
De Stockheimlaan 39 Bus 1
3510 Kermt

011 25 09 70


Bestuurders:
Denise Nickmans - 011 25 09 70
Willy Vos - 0497 94 77 69
Justine Sebreghts